+ - - Obchodní podmínky pro seminář /kurz /workshop - - +

Organizátorka Mgr. Jana Matasová (www.jemneraw.cz) seminář /kurz /workshop pořádá jako příležitostnou událost, neboť není profesionální pořadatelkou opakovaných seminářů.

Tyto obchodní podmínky byli sepsány pro bezpečnost všech zúčastněných.

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na Semináři souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1. Přihlašování a platba

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů účastníka i Mgr. Jana Matasová s tím, že v takovém případě účastník sms zprávou potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na Seminář.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 3denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením  zálohy - části kurzovného na účet. Částku, číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Storno podmínky

Z důvodů, které stojí na straně organizátorů semináře (např. v příadě zrušení semináře, změny termínu atd.), je záloha plně vratná.

Z důvodů ze strany účastníka semináře jsou strno podmínky takovéto:

Odhlásí-li se účastník DO 5ti dnů před začátkem Semináře, bude mu zaplacená záloha v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

Odhlásí-li se účastník v době 3-4 dny před začátkem Semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), bude mu vráceno zpět 50 % ze zálohy. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 2 dny před začátkem Semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) záloha nebude z provozních důvodů vratná. 

V den začátku Semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení kurzovného odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav
Seminář není náhražkou lékařské péče. Účastník prohlašuje, že nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek
Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Seminářem i v jejím průběhu.

3.3. Zodpovědnost
Účast na Semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

3.4. Přerušení účasti
Účastník může kdykoliv Seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Seminář se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Seminář, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Semináře, nebo ho na Seminář nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za Seminář navrácen.

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v  souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Mgr. Jany Matasové (Jemné raw).

4.2. Účastník shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoli po semináři odvolat a to pouze písemnou formou (info@jemneraw.cz) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze Mgr. Jany Matasové (Jemné raw) s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 21.10.2020