+ - - Zásady zpracování osobních údajů - - +

Jsem potěšena Vaší návštěvou na mých webových stránkách a také Vaším zájmem.

1. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), najdete tu informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li tyto webové stránky nebo využijete-li mých on-line služeb.

2. Správa osobních údajů

Jsem Mgr. Jana Matasová a provozuji webové stránky www.jemneraw.cz. 

Jsem správcem Vašich osobních údajů, které mi svěřujete, jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu. Prohlašuji že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, a že plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@janamatasova.cz, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

Jako návštěvník stránek www.jemneraw.cz udělujete potvrzením příslušného pole  před odesláním registračního formuláře souhlas na zpracování Vašich osobních údajů v souladu s tímto dokumentem. Tento souhlas udělujete do odvolání.

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami svěříte , a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu, případně další fakturační údaje (například IČ) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. k umožnění účasti na semináři nebo k individuální terapii, konzultaci, k zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd. dodání zboží.)

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

K zajištění Vaší smysluplné a plnohodnotné účasti na semináři, přednášce, konzultaci či individuálním či terapeutickém sezení (plnění smlouvy) nezbytně potřebuji v nutném rozsahu Vaše osobních údaje včetně  osobních údajů zvláštních kategorií,  tedy údaje, které vypovídají o rodinném a životním stavu, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním (fyzickém i psychickém) stavu. Tyto údaje zvláštních kategorií jsou u mne v naprostém soukromí, neposkytuji je ani spolupracovníkům, ani žádné další třetí osobě.

● vedení účetnictví
Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

● zasílání novinek
K zasílání novinek nezbytně potřebuji Váš e-mail (plnění smlouvy). Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám novinky jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V případě zneplatnění Vaší e-mailové adresy, kdy nebude možné elektronické zpravodaje doručovat na Vámi zadanou adresu, vyřadím Vaše osobní údaje z evidence pro tento účel do jednoho (1) roku od zjištění uvedeného stavu.

● marketing
Váš e-mail využívám také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste mým zákazníkem, můžu využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se mých vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Odběr veškerých mých obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo jednoduchým e-mailem adresovaným na info@janamatasova.cz s textem „Nechci emaily.“

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu pěti (5) let.

● fotografická dokumentace - živé akce
Svým přihlášením a účastí na semináři souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k propagačním účelům. Vždy jste oprávněni mi sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

4. Cookies

Cookies se na tomto webu používají pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť díky tomu můžu nabídnout ještě lepší služby. Informace získané díky službě„cookies“ slouží pro usnadnění navigace a vylepšení uživatelského komfortu webové stránky.

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Při této činnosti nedochází k zaznamenávání osobních údajů nebo jiných údajů vyjma informací o navštíveném obsahu Stránky, IP adresy, ze které návštěvník stránku navštívil, o čase stráveném na stránce a jiných aktivitách spojených s návštěvou stránky. Informace o pohybu návštěvníka, resp. člena na stránce ukládá internetový prohlížeč na disk počítače, ze kterého byla stránka navštívena a společnost Facebook a Google je načítá při návštěvě jiných stránek za účelem výběru reklam.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, tyto stránky se vám i tak zobrazí korektně.

 

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení, poškození a zásahu nepovolaných osob. Tyto bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze moji spolupracovníci jako je účetní a administrativní výpomoc.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Se všemi uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je zakotvena povinnost chránit vaše osobní údaje. Osobní údaje můžou být přístupné i príslušným správním orgánům, jak nám takovou povinnost ukladá zákon (napr. v případě kontroly).

 

7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

 

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu na adrese: info@jemneraw.cz.

Právo na informace
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám nejlépe obratem , maximálně ve lhůtě 30dní doložím, zda a jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracovávám, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
Můžete dále využít právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že zpracovávám nepřesné údaje či jse domníváte, že je nezpracovávám nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů (například omezíte osobní údaje pouze na povinné údaje), tak účely zpracování (například souhlas původně udělený ke zpracování údajů pro účely účasti na Semináři a zasílání novinek omezíte pouze na účel účasti na Semináři, takže už vám nebudu zasílat novinky).

Právo na přenositelnost
Právo na přenositelnost vám umožnuje přenést vaše osobní údaje k někomu jinému.  Postupovat budu stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Máte také právo na výmaz (právo být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebuji alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena moje zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy. Např. musím evidovat vystavené daňové doklady (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad) po lhůtu stanovenou zákonem.

V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud mě nejprve o tomto podezření informujete, abych mohla případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých  e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

9. Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že já i všichni spolupracovníci, kteří zpracovávají  nebo případně zpracovávali vaše osobní údaje jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu mezi mnou a mými spolupracovníky.

[Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. ledna 2022.]